LOOKING FOR SOUVENIRS?

LOOKING FOR SOUVENIRS?

As the marked leader we currently stock over 3000+ quality products for instant delivery.

Years In Business
0 +
Quality Products
0 +
Sales From Repeat Business
0 %
TROLL & FIGURES ~ FRIDGE MAGNETS ~ STUFFED ANIMALS ~ KEY CHAINS ~ METAL PRODUCTS ~ TEXTILES ~ PORCELAIN & GLASS ~
TROLL & FIGURES ~ FRIDGE MAGNETS ~ STUFFED ANIMALS ~ KEY CHAINS ~ METAL PRODUCTS ~ TEXTILES ~ PORCELAIN & GLASS ~

Souvenir

Norway's biggest and best selection of pocket-sized souvenirs.

Our total product portfolio contains of over 2000 articles at any time, this makes us an attractive first supplier. Every year we 

renew our collection with hundreds of news within our product groups: Trolls and figures, fridge magnets, stuffed animals, keychains, metal products, textiles, porcelain and glass, as well as “A bit of everything”.

Introducing

Discover our reputable brand catering to the high-end tourist market.

Ready to Bring Your Dream Store to Life?
Our Solutions Can Make It a Reality!

Transform Your Retail Space into a Unique Experience. Discover the Magic of Our Shop-in-Shop Solutions, Seamlessly Blending Souvenirs and Premium Merchandise. Elevate Your Store's Appeal and Achieve Retail Excellence

Shop Expertise

EXPLORE OUR SHOP OFFERINGS

With our know-how we can create a dedicated space within your existing store to boost sales by showcase the products in an optimal way. Or what about we partner up and we build your dream store together?

Ready to Bring Your Dream Store to Life?
Our Solutions Can Make It a Reality!

Transform Your Retail Space into a Unique Experience. Discover the Magic of Our Shop-in-Shop Solutions, Seamlessly Blending Souvenirs and Premium Merchandise. Elevate Your Store's Appeal and Achieve Retail Excellence

Shop Expertise

EXPLORE OUR SHOP OFFERINGS

With our know-how we can create a dedicated space within your existing store to boost sales by showcase the products in an optimal way. Or what about we partner up and we build your dream store together?

Custom Made

Crafting Uniqueness, One Souvenir at a Time

Unlock the Essence of Individuality with Our Custom Made Souvenirs. Each Piece Tells a Unique Story, Crafted Just for You.

Custom Made Process

YOUR IDEA

Do you have an existing idea of an design & product you want to do for your enterprise? Or do you have a product in mind but the idea is missing? Please share your ideas with us and we will build a full concept for your enterprise from the selection of thousands of different items.

DESIGNING

Our amazing designer team will make your enterprises designs in to a realistic artworks in fast. We will work with the artworks until you are completely satisfied with the artworks and you feel confident in proceeding to the production.

MANUFACTURING

Our BSCI approved factories will manufacture your product in 30-60 days. We will provide samples & pictures to you in each crucial step of the production so you will get exactly the quality & details you are looking for.

SHIPPING

The shipping of your own customized merchandise will take about 30-50 days. If this is a too long time to wait for your product, we can arrange express shipping alternatives by using train or airplane. In this case, the shipment time will be 10-20 days.

“Unlock the full potential of your location with our comprehensive catalog.”

Why Us?

Unlocking Excellence, Why Choose Nord Suvenir

Discover the benefits of partnering with our company, where creativity, quality, and customer satisfaction come together to redefine souvenirs and retail experiences.

We prioritize delivering top-notch products and services. Our mission centers around ensuring customer satisfaction.

We infuse innovation and creativity into every product and solution. See unique examples of captivating souvenirs and imaginative retail concepts.

Our focus is on crafting personalized solutions for individual client needs. We excel in crafting custom-made souvenirs and crafting shop-in-shop setups.

Meet our team of industry experts with extensive knowledge. Our collective experience drives the success of our company.

We maintain the highest standards for product quality. Look out for certifications, awards, and industry recognition.

Discover testimonials and case studies from satisfied clients. Learn how we’ve helped clients achieve positive outcomes.

We stay up-to-date with industry trends and technologies. Our forward-thinking benefits clients with cutting-edge solutions.

Our emphasis is on building strong partnerships with clients. When you choose us, you gain a committed partner for your success.

Contact Us

Do you have questions and want to contact us?

Please don´t hesitate to ask. We answer within 24hours.

Email to order
Speak to our friendly team.
Chat to support
We’re here to help
Visit us
Visit our office HQ.
Call us
Mon-Fri from 8am to 3pm.

Frequently asked questions

Shape Your Dream

Tell Us More by Filling Out the Form

Du kan laste ned denne åpenhetsloven her:

Policy for bærekraftig forretningspraksis -
NORD SUVENIR AS

Næringslivet har en betydelig innvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Det kan både være en positiv driver for utvikling og en potensiell kilde til negativ påvirkning og skade. Derfor har virksomheter en viktig rolle når det gjelder å bidra til FNs bærekraftsmål, videre innfri åpenhetsloven 01.07.2022. Uavhengig av størrelse, forventes alle selskaper i Norge å gjennomføre grundige vurderinger, forebygge problemer, begrense risiko for negativ påvirkning og ta ansvar for å rette opp skader som kan oppstå for mennesker, samfunn og miljø. Dette konseptet er kjent som aktsomhetsvurderinger (due diligence). Det er en forpliktelse som også gjelder for både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner. Større selskaper, som et resultat av åpenhetsloven, er nå også lovpålagt å gjennomføre denne typen arbeid og offentliggjøre informasjon om det.

NORD SUVENIR har forpliktet seg til å implementere aktsomhetsvurderinger som en del av vår bærekraftige forretningspraksis. Dette arbeidet er basert på Etisk handel Norges prinsipper (deres code of conduct), som dekker viktige områder som anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd, med mere.

NORD SUVENIR har klare retningslinjer for ansvarsforhold i virksomheten. Det er opprettet en dedikert e-postadresse, notice@nordsuvenir.no, spesielt beregnet for henvendelser og varsler fra leverandører, forretningspartnere, interessenter og tredjeparter. Dette gir en enkel måte for berørte parter å rapportere mistenkte brudd eller potensielle overtredelser av gjeldende lover, enten det involverer NORD SUVENIR selv eller selskapets leverandører og samarbeidspartnere. E-postadressen er tydelig tilgjengelig på NORD SUVENIR sine offisielle nettsider, www.nordsuvenir.no

I 2023 opprettholder NORD SUVENIR sitt fokus på reduksjon av emballasje. Det er en målrettet innsats for å minske plastbruken i transportemballasjen for våre produkter, hvor plast erstattes med papp på flere av dem. Vi har også fortsatt å forbedre vår logistikk, noe som resulterer i mindre papirforbruk. Vi har også økt vår andelen produkter som er laget av 100% ull. Samtidig har det vært en generell forbedring av kvaliteten innen ulike produktkategorier.

NORD SUVENIR står fast ved sin forpliktelse til å sikre at virksomhetens opererer i tråd med klima- og miljøhensyn.

Erklæring fra styret

NORD SUVENIR stiller strenge krav til oss selv, samt våre leverandører og forretningspartnere, og forventer at aksjonærer, ansatte, leverandører og forretningspartnere etterlever våre retningslinjer som stiller krav relatert til bærekraft, herunder ivaretagelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt klima og miljø, både internt i den enkelte virksomheten samt i deres egne leverandørkjeder. 

Styret mener at selskapet ikke utgjør en betydelig risiko for det ytre miljøet, selv om flertallet av produktene blir produsert i Asia og deretter fraktet til Norge med skip.

Styret har i dag gjennomgått og godkjent NORD SUVENIR rapport om åpenhetsloven. Verdal, 29. Sep 2023

Styreleder

Rapporten er også godkjent av daglig leder:

Daglig leder

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger / Åpenhetsloven

Om NORD SUVENIR AS

NORD SUVENIR er en bedrift som spesialiserer seg på produksjon og salg av suvenirer og gaveartikler rettet mot turistmarkedet. Selskapet ble etablert i 1980 og har utviklet en omfattende verdikjede som inkluderer design, produksjon, logistikk, distribusjon og salg.
NORD SUVENIR investerer betydelige ressurser i produktutvikling og egen design, og har dedikert personale samt eksterne ressurser som kontinuerlig arbeider med disse aspektene.

Selskapets produkter blir distribuert fra hovedlageret i Verdal, Trøndelag. NORD SUVENIR fungerer som en grossist og leverer suvenirer og gaveartikler til turistmål over hele Norge. I tillegg til salget gjennom fysiske butikker er deler av produktporteføljen også tilgjengelig via nettstedet www.rock-expedition.no. NORD SUVENIR har en variert arbeidsstyrke med totalt 11 faste ansatte, i tillegg til vikarer og sesongarbeidere.

Krav til egen virksomhet

NORD SUVENIR anerkjenner at vår virksomhet kan ha mulig negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig er vi bevisste på vårt potensial til å påvirke positivt innenfor leverandørkjeden vår. Med bakgrunn i dette har vi følgende krav til vår egen virksomhet:

Aktsomhetsvurderinger

I samsvar med kravene nedfelt i § 4 av åpenhetsloven og OECDs veiledning, utfører NORD SUVENIR aktsomhetsvurderinger. Disse vurderingene er visuelt fremstilt i illustrasjonen nedenfor. 

Modellen som følges her består av seks trinn som beskriver hvordan selskaper skal arbeide mot mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være dyktig på aktsomhetsvurderinger innebærer ikke nødvendigvis at en virksomhet er fri for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Det handler snarere om å være transparent og ærlig om de utfordringene virksomheten står overfor og håndtere dem på best mulig måte i samarbeid med sine interessenter. 

NORD SUVENIR skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

Ansvarlig innkjøpspraksis

NORD SUVENIR anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. NORD SUVENIR skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Krav til forhold i leverandørkjeden

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av retningslinjer for leverandører, derunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

Våre forventninger til leverandørene er som følger:

  • Følge retningslinjer for leverandører herunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis.
  • Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må overvåkes og vurderes effekten av, og
  • kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.
  • Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom samarbeid.
  • Være i stand til å dokumentere hvordan de og eventuelle underleverandører arbeider for å etterleve våre retningslinjer.

Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve retningslinjer for leverandører, kan heving av kontrakt forekomme.

Leverandørutvikling og partnerskap

I dialog med leverandører vil vi ved behov vurdere å bidra med veiledning eller ressurser som bedrer våre leverandørers mulighet til å etterleve våre krav til forhold i leverandørkjeden. På denne måten legger vi grunnlaget for godt samarbeid med leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden.

Land under handelsboikott

NORD SUVENIR, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Antikorrupsjon

NORD SUVENIR, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon

NORD SUVENIR støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis.